انتشار گزارش شماره سه ” اقتصاد کرونا ” با موضوع ” زنجیره تامین ”...

شماره سوم سلسله گزارش های "اقتصاد کرونا" با موضوع "زنجیره تامین" منتشر شد. در ادامه انتشار گزارش های اقتصاد کرونا توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت...

انتشار گزارش شماره دو “اقتصاد کرونا” با موضوع تأمین مالی توسط دبیرخانه شورای گفتگو

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر مبنای وظیفه قانونی خود اقدام به تهیه و انتشار گزارش های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی نموده است.

گزارش شماره دو دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

  اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد استان خراسان جنوبیوراهکارهای پیشنهادی جهت کاهش پیامدهای شیوع کرونا بر کسب وکار   گزارش شماره ۲ - فروردین ماه...

گزارش شماره یک دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

  معرفی کسب و کارهای خسارت دیده از بابت شیوع کرونا، تخمین میزان خسارات و راهکارهای پیشنهادی گزارش شماره ۱ - اسفند ماه ۱۳۹۸تهیه شده...

انتشار گزارش “اقتصاد کرونا” با موضوع مالیات توسط دبیرخانه شورای گفتگو

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر مبنای وظیفه قانونی خود اقدام به تهیه و انتشار گزارش های تخصصی در حوزه های مختلف...

انتشار پایگاه جامع مستندات “اقتصاد دوران کرونا”

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به جمع آوری و ساماندهی منابع و مستندات مهم و معتبر در ارتباط با جنبه های...