دستورات جلسات و مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی