گزارش شماره دو دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی

  اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد استان خراسان جنوبیوراهکارهای پیشنهادی جهت کاهش پیامدهای شیوع کرونا بر کسب وکار   گزارش شماره ۲ - فروردین ماه...

انتشار گزارش “اقتصاد کرونا” با موضوع مالیات توسط دبیرخانه شورای گفتگو

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر مبنای وظیفه قانونی خود اقدام به تهیه و انتشار گزارش های تخصصی در حوزه های مختلف...

انتشار پایگاه جامع مستندات “اقتصاد دوران کرونا”

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به جمع آوری و ساماندهی منابع و مستندات مهم و معتبر در ارتباط با جنبه های...

انتشار گزارش شماره دو “اقتصاد کرونا” با موضوع تأمین مالی توسط دبیرخانه شورای گفتگو

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر مبنای وظیفه قانونی خود اقدام به تهیه و انتشار گزارش های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی نموده است.

انتشار چهارمین گزارش ” اقتصاد کرونا ” با موضوع ” کار و تامین اجتماعی...

شماره چهارم سلسله گزارش های "اقتصاد کرونا" در دبیرخانه شورای گفتگو به حوزه " کار و تامین اجتماعی" اختصاص یافت. این گزارش حاوی تصمیمات و...

انتشار گزارش شماره سه ” اقتصاد کرونا ” با موضوع ” زنجیره تامین ”...

شماره سوم سلسله گزارش های "اقتصاد کرونا" با موضوع "زنجیره تامین" منتشر شد. در ادامه انتشار گزارش های اقتصاد کرونا توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت...