مصوبات استانی سی و چهارمین (۳۴) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات متعدد فروشگاه های زنجیره ای و همچنین نحوه نرخ گذاری و تخفیفات این فروشگاه هابرگزاری جلسه ای با ریاست معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور دستگاه های مرتبط، اتاق اصناف و فروشگاه های زنجیره ای درخصوص احصاء نظرات و پیشنهادات تکمیلی و تدوین بسته ای درجهت انتقاع بیشتر استان از حضور فروشگاه های زنجیره ای در استاناستانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1401/72/الف مورخ 28/02/1401
- برگزاری جلسه کارشناسی به ریاست سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی و خصوصی و با حضور مدیران فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، اتکا و رفاه در تاریخ 1401/03/12
- ارسال صورتجلسه طی نامه دفتر سرمایه گذاری و اشتعال استانداری (شماره 35/72/17062 مورخ 1401/03/18)
۲ضرورت بازنگری در نحوه ایجاد و تأسیس شعبات متعدد فروشگاه های زنجیره ای و همچنین نحوه نرخ گذاری و تخفیفات این فروشگاه هاارائه طرح مذکور در جلسه شورای گفتگوی استان به منظور تصویب و پیگیری موضوع در سطح ملیاستانی- ارائه پینشهادات استان (مصوبات جلسه کاشناسی مذکور) در سی و پنجمین جلسه شورای گفتگو مورخ 28/03/1401 و تصویب به عنوان مصوبه ملی این جلسه
- ارسال صورتجلسه و مستندات مربوطه طی نامه شماره 120/1401/الف مورخ 31/03/1401
۳تعیین تقویم برگزاری جلسات ماهانه شورا در سال جاریساعت 16:00 شنبه آخر هرماهاستانی- برگزاری جلسه 35 شورا طبق تقویم در مورخ 28/04/1401
۴انتخاب اعضای جدید بخش خصوصی شورا به مدت یک سالمحمودرضا یوسفی - – مدیرعامل شرکت مهراس کویر
حميدرضا یوسفی - رئیس اتحادیه تراشکاران و ریخته گران
علی جعفرپور مقدم - رئیس اتحادیه صنف خرازان و پلاستیک
غلامحسین زارعی-مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
احمد پروین- مدیرعامل مجتمع معدنی آسکا
سیدحسن یوسفی - مدیر عامل اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان استان
مهدی اناری - مدیرعامل اتحادیه تعاونی های توسعه روستائی دهیاری های استان
احسان بیکی - رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نگین شهرکاج
استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1401/72/الف مورخ 28/02/1401
- درج اطلاعات اعضای جدید در سایت شورای استان
- اعلام اسامی به شورای ملی همراه با صورتجلسه طی نامه شماره 1401/73/الف مورخ 1401/02/28
- دعوت از اعضای جدید درجلسات کارشناسی و جلسه شورا