مصوبات استانی بیست و هشتمین (۲۸) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 05/04/1400)در خصوص بند 4 مصوبات شورای گفتگوی مورخ 05/04/1400 (با توجه به اینکه خرید تضمینی شیرخام و تأمین اعتبار آن خارج از اختیارات سازمان جهاد کشاورزی استان بوده و نیاز به ابلاغیه وزارتخانه دارد و مطابق با ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هرساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قمیت تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و اعلام می شود، مقررگردید موضوع طی مکاتبه ای با امضای استاندار محترم از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد.) با توجه به مکاتبه استاندار محترم خطاب به وزیر جهاد کشاورزی با موضوع: رفع مشکلات واحدهای لبنی استان (طی نامه شماره 24283/1/35 مورخ 02/05/1400) مقررگردید موضوع از طریق مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان پیگیری و در جلسه آتی شورا، گزارش نهایی اعلام گردد.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم جهاد کشاورزی (نامه شماره 1400/243/الف مورخ 18/05/1400
- پاسخ مدیرکل محترم جهاد کشاورزی (طی نامه شماره 1400/2/55290 مورخ 1400/01/06)
- مکاتبه مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خطاب به استاندار محترم (مکاتبه شماره 020/10778 مورخ 1400/05/18) – نامه پیوست مکاتبه معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت متبوع (نامه شماره00/500/688 مورخ 1400/05/16)
۲گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 05/04/1400)در خصوص بند 6 مصوبات شورای گفتگوی مورخ 05/04/1400 :
( با توجه به اولویت سیاست های جهاد کشاورزی مبنی بر تکمیل زنجیره ارزش مقررگردید موضوع خرید توافقی شیرخام دامداران استان در قالب کشاورزی قراردادی (انعتقاد قرارداد بین صنایع لبنی و دامداران استان برای خرید تضمینی شیرتولیدی) توسط جهاد کشاورزی استان پیگیری و برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش موردنیاز ویژه صنایع لبنی برای اجرای کشاورزی قراردادی و خرید تضمینی شیردامداران استان از وزارت مطبوع پیگیری گردد.) و مکاتبه مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان خطاب به مدیرکل محترم دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع: درخواست تخصیص اعتبار تسهیلاتی صنایع تبدیلی و تکمیلی (نامه شماره 36355/2/1400 مورخ 03/04/1400) مقرر گردید:
1- موضوع از طریق مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان پیگیری و در جلسه آتی شورا، گزارش نهایی اعلام گردد.
2- همچنین مقرر شد پس از گزارش نهایی کمیسیون کشاروزی اتاق بازرگانی درخصوص میزان تسهیلات مورد نیاز جهت سرمایه درگردش واحدهای لبنی استان، موارد طی نامه ای از سمت مدیرکل جهاد کشاروزی به استانداری اعلام تا درخصوص تخصیص اعتبار از محل 5 درصد اعتبارات تملک، جهت پرداخت تسهیلات به واحدهای لبنی استان تصمیم گیری گردد.
استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان (نامه شماره 1400/243/الف مورخ 18/05/1400
- پاسخ مدیرکل محترم جهاد کشاورزی (طی نامه شماره 1400/2/55290 مورخ 01/06/1400) درخصوص مکاتبه با دفتر امور اقتصادی وزارت مطبوع که درحال پیگیری می باشد.
۳گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 05/04/1400)در خصوص بند 7 مصوبات شورای گفتگوی مورخ 05/04/1400 :
(مقررگردید ظرف هفته آینده یک جلسه کارشناسی با مسئولیت آقای دکتر عابدی- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همکارانشان در حوزه اقتصادی با حضور نماینده اتاق بازرگانی، 11 واحد صنایع لبنی استان، مدیرکل جهاد کشاورزی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها تشکیل و راهکار لازم جهت فعال سازی واحدهای تولیدی به منظور جذب شیرخام استان و تبدیل به فرآورده لبنی برگزار گردد.) با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی در دفتر معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و اتاق بازرگانی و درخواست رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگاین درخصوص ادامه برگزاری جلسات کارشناسی در حوزه صنایع لبنی استان جهت برآرود هزینه تسهیلات مورد نیاز در این بخش و گزارش نهایی در جلسه آتی شورا شد. مقرر گردید : کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی جلسات کارشناسی را برگزار و گزارش نهایی میزان تسهیلات مورد نیاز واحدهای لبنی استان جهت جذب شیرخام و تولید فراورده لبنی را در جلسه آتی شورا گزارش نماید.
استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 13/05/1400
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به رئیس محترم کیسیون کشاورزی اتاق (نامه شماره 1400/246/الف مورخ 18/05/1400)
- برگزاری جلسه کمیسیون کشاورزی در تاریخ 31/05/1400
- ارسال صورتجلسه کمیسیون مربوطه طی نامه شماره 1400/285/الف مورخ 03/06/1400
- گزارش رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق درخصوص میزان تسهیلات مورد نیاز مواد های لبنی استان در بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی استان
۴گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای گفتگوی استان (مورخ 05/04/1400)با عنایت به اینکه ترهین محل اجرای طرح توسط بانکها از مصوبات دولت و لازم الاجرای می باشد مقرر گردید کمیسیون هماهنگی بانک های استان نسبت به اجرایی شدن موضوع فوق الذکر تأکید و نظارت نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به دبیر محترم کمیسیون همانگی بانک ها (طی نامه شماره 1400/245/الف مورخ 1400/05/18)
- پاسخ دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانکهای استان (طی نامه شماره 1400/8700/01/168933/ص مورخ 1400/06/03
- براساس گزارش دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان در بیست و نهمین جلسه شورا این مورد در خصوص تسهیلات سرمایه درگردش توسط بانک های استان اجرا می گردد.
۵ارائه راهکار درخصوص رفع مشکلات معدن داران ناشی ازاجرای آخرین بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنیمقررگردید اداره کل صمت استان، تعلیق یا کاهش ضرایب حداقل به میزان 70% میزان اعلام شده در بخشنامه وزارت صمت به شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی برای استان های کم برخوردار به ویژه استان خراسان جنوبی را از طریق شورای معادن و کارگروه تسهیل استان پیگیری نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم سازمان صمت (طی نامه شماره 1400/244/الف مورخ 1400/05/18)
- پاسخ مدیرکل محترم صمت طی نامه شماره 131/1/23670 مورخ 1400/06/03 (پیوست مکاتبات شماره 18418 مورخ 26/04/1400 و همچنین شماره 61944 مورخ 10/12/99 با وزرات مطبوع)
۶ارائه راهکار درخصوص رفع مشکلات معدن داران ناشی ازاجرای آخرین بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنیمقررگردید اداره کل صمت استان در خصوص محاسبه ضرایب مندرج در بخشنامه شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 بر اساس استخراج واقعی برای معادنی که پایین تر از ظرفیت اسمی فعالیت می نمایند را از طریق شورای معادن و کارگروه تسهیل استان پیگیری گردد.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم سازمان صمت (طی نامه شماره 1400/244/الف مورخ 1400/05/18)
- پاسخ مدیرکل محترم صمت طی نامه شماره 131/1/23670 مورخ 1400/06/03
- ارسال پاسخ سازمان صمت جهت اطلاع خانه معدن استان طی نامه شماره 312/1400/الف مورخ 15/06/1400
۷ارائه راهکار درخصوص رفع مشکلات معدن داران ناشی ازاجرای آخرین بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنیبا عنایت به تنوع قیمتی مواد معدنی مقرر گردید اداره کل صمت استان جلسه کارشناسی به منظور تعیین قیمت عادلانه مواد معدنی استان برگزار و قیمت استانی را تعیین و درقالب جدول قیمتی ابلاغ نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم سازمان صمت (طی نامه شماره 1400/244/الف مورخ 1400/05/18)
- پاسخ مدیرکل محترم صمت طی نامه شماره 131/1/23670 مورخ 1400/06/03
- ارسال پاسخ سازمان صمت جهت اطلاع خانه معدن استان طی نامه شماره 312/1400/الف مورخ 15/06/1400
۸طرح مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی استان و ارائه راهکارمقررگردید اداره کل صمت استان اطلاعات محمولات بخش معدن شامل مبدأ/مقصد/تناژ/نوع محموله ( ظرفیت برداشت، تناژ، شیوه بارگیری و...) را به صورت فصلی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام گردد.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم سازمان صمت (طی نامه شماره 1400/244/الف مورخ 1400/05/18)
- پاسخ مدیرکل محترم صمت طی نامه شماره 131/1/23670 مورخ 1400/06/03
۹طرح مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی استان و ارائه راهکاردر جهت جلوگیری از اختلال و برقراری تعادل در سیستم حمل و نقل مواد معدنی، مقررگردید شرکت های حمل و نقل توسط انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالا به انعقاد قرارداد با معدن داران و تامین نیازهای حمل و نقلی مربوطه موظف گردند.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالا (طی نامه شماره 1400/248/الف مورخ 1400/05/18)
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای (طی نامه شماره 1400/250/الف مورخ 140/05/18)
- مکاتبه مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به انجمن های صنفی کارفرمایانان شرکت های حمل و نقل کالای خراسان جنوبی و بیرجند (طی نامه شماره 33/23811 مورخ 1400/05/20)
- پاسخ رئیس محترم هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالای خراسان جنوبی (طی نامه شماره 1400/221 مورخ 1400/05/31)
- انعکاس نامه رئیس محترم انجمن صنفی به خانه معدن استان جهت بررسی و ارسال پاسخ (طی نامه شماره 1400/280/الف مورخ 1400/06/02)
- نامه اطلاع رسانی خانه معدن (نامه شماره 200/ب مورخ 1400/06/03)
۱۰طرح مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی استان و ارائه راهکارمقرر گردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای درخصوص استفاده از کامیون های عبور موقت در تردد داخل استان پیگیری نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای (طی نامه شماره 1400/250/الف مورخ 140/05/18)
- مکاتبه مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به معاون محترم حمل و نقل (نامه شماره 33/24364 مورخ 1400/05/25) و ارسال مصوبات شورا
۱۱طرح مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی استان و ارائه راهکارمقررگردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص ورود ماشین آلات دست دوم(کامیون) با تخفیفات گمرکی به استان از طریق وزارت متبوع پیگیری نمایند.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای (طی نامه شماره 1400/250/الف مورخ 140/05/18)
- مکاتبه مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به معاون محترم حمل و نقل (نامه شماره 33/24364 مورخ 1400/05/25) و ارسال مصوبات شورا
۱۲طرح مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی استان و ارائه راهکارمقررگردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در جهت بازگشایی و بهسازی جاده نهبندان- شهداد پیگیری نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای (طی نامه شماره 1400/250/الف مورخ 140/05/18)
- مکاتبه مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به معاون محترم راهداری سازمان (نامه شماره 33/24366 مورخ 1400/05/25)
۱۳طرح مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی استان و ارائه راهکارمقررگردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به شرکت های حمل و نقل استان جهت تقویت ناوگان حمل و نقل از طریق وزارت مطبوع اقدام نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای (طی نامه شماره 1400/250/الف مورخ 140/05/18)
- مکاتبه مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری (نامه شماره 33/24367 مورخ 1400/05/25) درخصوص درخواست برگزاری جلسه ای در راستای اجرای مصوبه مربوطه با حضور دبیرمحترم شورای هماهنگی بانک های استان و انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کالای استان و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
۱۴طرح مشکلات موجود در بخش حمل و نقل مواد معدنی استان و ارائه راهکاربا توجه به اعلام رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالای بیرجند درخصوص وجود سرمایه گذار داخلی و خارجی در بخش حمل و نقل استان (سرمایه گذاری داخلی با شرایط :20 درصد آورده و 80 درصد تسهیلات بانکی / سرمایه گذار خارجی با شرایط اجازه ورود ماشین و تعهد به حمل بارهای استان) و نیاز استان به سرمایه گذاری در این بخش، مقرر گردید دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری موضوع را از طریق ستاد توسعه خاوران استان پیگیری نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/241/الف مورخ 1400/05/13
- ارسال نامه پیگیری دبیرخانه خطاب به مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری (طی نامه شماره 1400/249/الف مورخ 140/05/18)
- مکاتبه مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خطاب به دبیر کمیته جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی ستاد توسعه خاوران (طی نامه شماره 35/72/28473 مورخ 1400/05/31)
- مقرر گردید موضوع در اولین جلسه آتی کمیته مربوطه بررسی و نتیجه به دبیرخانه شورا منعکس گردد.
- مکاتبه رئیس محترم هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل بیرجند به استاندار محترم (نامه شماره 400/156 مورخ 1400/06/04)

مصوبات ملی بیست و هشتمین (۲۸) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱ارائه راهکار درخصوص رفع مشکلات معدن داران ناشی ازاجرای آخرین بخشنامه تعیین قیمت پایه مواد معدنیبا توجه به آخرین بخشنامه وزارت صمت در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی:
- بخشنامه وزارت صمت به شماره 261918/60 مورخ 30/10/1399 در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی
- نامه شماره 306527/60 مورخ 14/12/99 با موضع تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال 1399 سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن خطاب به سازمان های صمت 31 استان، جنوب کرمان و مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس و ماکو
مقررگردید :
- پیگیری در خصوص تعلیق یا کاهش ضرایب حداقل به میزان 70% میزان اعلام شده در بخشنامه وزارت صمت به شماره 261918/60 مورخ 30/10/1399 در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی برای استان های کم برخوردار به ویژه استان خراسان جنوبی
- پیگیری در خصوص محاسبه ضرایب مندرج در بخشنامه شماره 261918/60 مورخ 30/10/1399 بر اساس استخراج واقعی برای معادنی که پایین تر از ظرفیت اسمی فعالیت می نمایند.
ملی-ارسال صورتجلسه و مسندات طی نامه شماره 240/1400/الف مورخ 13/05/1400 به دبیرخانه شورای گفتگوی ملی