مصوبات استانی بیست و ششمین (۲۶) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبهتوضیحات و اقدامات
۱تصویب تقویم برگزاری جلسات ماهانه شورای گفتگوی استان در سال ۱۴۰۰مقرر گردید جلسات شورای گفتگوی استان شنبه اول هر ماه رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل اتاق بازرگانی برگزار گردد. استانی

 • برگزاری جلسه تیرماه براساس تقویم

 • ارسال تقویم برگزاری جلسات شورای استان به دبیرخانه شورای ملی (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۷/الف مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۰)

۲طرح مشکلات واحدهای تولیدی صنفی استان درخصوص تعرفه شرکت های خدمات رسان و ارائه راهکار به منظور تعیین تعرفه های برق، آّب و گاز واحدهای فوق الذکر براساس تعرفه تولیدی

در صورتی که واحد تولیدی صنفی از سه شرط ذیل برخوردار باشد، شرکت توزیع برق استان نسبت به اعمال تعرفه تولیدی اقدام نماید. • ارائه پروانه، جواز تأسیس، گواهی فعالیت/پروانه از صنف مربوطه که دارای اعتبار بوده ودر آن پروانه “فعالیت تولیدی” ذکر شده باشد.

 • انطباق فعالیت با پروانه

 • فعالیت مندرج در پروانه در لیست ابلاغی از سوی شرکت توانیر که مصوب در کارگروه مشترک وزارت نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و صنوف مربوطه می باشد، ذکر شده باشد.

استانی

 • ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۰/الف مورخ ۱۴۰۰/۰.۳/۱۷

 • ارسال نامه پیگیری جهت گزارش اقدامات انجام شده (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۱/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲۶

 • پاسخ اتاق اصناف (نامه شماره ۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰)

 • پاسخ  شرکت توزیع برق استان (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۸/۱۹۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ )

 • ارسال پاسخ شرکت برق به اتاق اصناف جهت اطلاع و پیگیری (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۹/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

 • مکاتبه با سازمان صمت استان و درخواست گزارش اقدامات انجام شده درخصوص بررسی و رفع مغایرتهای اعلامی از سوی شرکت برق (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۰/الف مورخ ۱۴۰۰//۰۴/۰۵)

 • پاسخ اتاق اصناف (نامه شماره ۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱) مبنی بر اطلاع رسانی به اتحادیه های ذیربط

 • پاسخ  شرکت آب و فاضلات استان (نامه شماره ۱۴۰۰/۵/۱۴۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲)

 • ارسال پاسخ شرکت آب و فاضلاب به اتاق اصناف جهت اطلاع و پیگیری (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۹/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

۳طرح مشکلات واحدهای تولیدی صنفی استان درخصوص تعرفه شرکت های خدمات رسان و ارائه راهکار به منظور تعیین تعرفه های برق، آّب و گاز واحدهای فوق الذکر براساس تعرفه تولیدیدر صورتی که در بازدیدهای شرکت توزیع برق مغایرتی در کد آیسیک پروانه هایی با فعالیت مشابه، رویت گردید موارد مغایرت کتبا به سازمان صمت استان اعلام تا آن سازمان نسبت به اقدامات مقتضی در جهت رفع مغایرت اعلام شده اقدام و نتیجه را کتباً به شرکت محترم توزیع برق اعلام نماید.استانی
"
۴طرح مشکلات واحدهای تولیدی صنفی استان درخصوص تعرفه شرکت های خدمات رسان و ارائه راهکار به منظور تعیین تعرفه های برق، آّب و گاز واحدهای فوق الذکر براساس تعرفه تولیدیرویت هرگونه مغایرت در بازدیدهای شرکت توزیع برق (اعم از عدم انطباق فعالیت با پروانه کسب، چند فعالیتی بودن واحد صنفی تولیدی، مشترک بودن انشعاب کارگاه و فروشگاه و … )که از نظر شرکت توزیع برق باعث عدم برخورداری آن واحد تولیدی صنفی از تعرفه تولیدی می گردد، کتباً به سازمان صمت و تشکل مربوطه اعلام تا در کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت توزیع برق، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه صادرکننده مجوز، درخصوص لغو تعرفه تولیدی، اعمال جریمه و … تصمیم گیری شود.استانی
"
۵طرح مشکلات واحدهای تولیدی صنفی استان درخصوص تعرفه شرکت های خدمات رسان و ارائه راهکار به منظور تعیین تعرفه های برق، آّب و گاز واحدهای فوق الذکر براساس تعرفه تولیدیمقرر گردید در صورت نیاز واحد صنفی به افزایش ظرفیت انشعاب، شرکت آب و فاضلاب نسبت به افزایش ظرفیت انشعاب آب با معرفی از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه اقدام و بهای مابه التفاوت حق انشعاب ازمتقاضی اخذ و ظرفیت مصرف ماهانه آن واحد افزایش یابد.استانی

 • پاسخ اتاق اصناف (نامه شماره ۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱) مبنی بر اطلاع رسانی به اتحادیه های ذیربط

 • پاسخ  شرکت آب و فاضلات استان (نامه شماره ۱۴۰۰/۵/۱۴۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲)

 • ارسال پاسخ شرکت آب و فاضلاب به اتاق اصناف جهت اطلاع و پیگیری (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۹/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵)

۶ طرح مشکلات فعالان اقتصادی حوزه اصناف درخصوص مشکلات ناشی از حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور و ارائه پیشنهاداتمقرر گردید اتاق اصناف استان نسبت به تشکیل شورای مشورتی متشکل از افراد با تجربه، ریش سفیدان، معتمدان و تأثیرگذاران این امر اقدام تا افراد متقاضی پروانه کسب قبل از اخذ پروانه و شروع فعالیت توسط این افراد اقناع گردند.استانی

 • ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۰/الف مورخ ۱۴۰۰/۰.۳/۱۷

 • ارسال نامه پیگیری جهت گزارش اقدامات انجام شده (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۱/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲۶

 • پاسخ اتاق اصناف استان (نامه شماره نامه شماره ۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱) مبنی بر اطلاع رسانی به اتحادیه های ذیربط

۷انتخاب اعضای بخش خصوصی شورای گفتگوی استان-

بعد از انتخابات و انجام رای گیری، تشکلها/ شرکتهای ذیل به عنوان اعضای جدید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی به مدت یکسال انتخاب گردیدند: • رئیس اتحادیه تراشکاران و ریخته گران (آقای حمیدرضا یوسفی)

 • رئیس اتحادیه عکاسان وچاپخانه دان (آقای غلامرضا جعفرپور مقدم)

 • رئیس اتحدیه مصرف کارکنان دولت (اقای محمد علی مردانی)

 • ریس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی هنرمندان استان (خانم عالیه خورشید زاده)

 • مدیرعامل شرکت بازرگانی خامه زر (آقای علیرضا خامه زر

 • مدیرعامل شرکت زغال سنگ پرورده طبس (آقای کریتی ثانی)

 • مدیرعامل شرکت معدنی آسکا (آقای احمد پروین)

 • مدیرعامل شرکت کاشی و سرامیک فرزاد (آقای مزگی نژاد)

استانی

 • ارسال صورتجلسه طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۰/الف مورخ ۱۴۰۰/۰.۳/۱۷

 • تشکیل گروه واتساپی ویژه اعضای بخش خصوصی شورا

 • ارسال دعوتنامه (طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۳/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)

۸انتخاب اعضای بخش خصوصی شورای گفتگوی استان-مقررگردید در جلسات شورای گفتگوی استان به تناسب دستور جلسه از رؤسای کمیسیون های تخصصی اتاق به عنوان مهمان دعوت گردد.استانیدعوت از روسای کمیسیون کشاورزی و صنعت اتاق در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

مصوبات ملی بیست و ششمین (۲۶) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبهتوضیحات و اقدامات
۱طرح مشکلات واحدهای تولیدی صنفی استان درخصوص تعرفه شرکت های خدمات رسان و ارائه راهکار به منظور تعیین تعرفه های برق، آب و گاز واحدهای فوق الذکر براساس تعرفه تولیدیبا توجه به آخرین ابلاغیه شرکت ملی گاز ایران درخصوص نحوه تخصیص تعرفه صنعتی(این تعرفه مشمول واحدهای صنعتی صرفاً با ارائه تأییدیه از سوی وزارت صمت (پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس) می باشد و هزینه گاز بهای کلیه واحدهای کسب و کار (دارای پروانه صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت) با تعرفه بخش تجاری در گروه عمومی محاسبه می گردد)، (مستندمربوطه: نامه رئیس محترم امور تعرفه ها و قراردادها خطاب به مدیران عامل شرکت های گاز استانی با موضوع نحوه تخصیص تعرفه صنعتی )نامه شماره گ ۳ / ۰۵۰ / ۱۰۰۰۷۷ مورخ ۱۹ / ۰۸ / ۹۹)مقرر گردید از طریق دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی موضوع مشمولیت واحدهای تولیدی- صنفی نیز درخصوص تعرفه صنعتی پیگیری گردد (واحدهای تولیدی صنفی نیز مشمول تعرفه صنعتی گردند)ملیارسال صورتجلسه به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی (نامه شماره 1400/111/الف مورخ 1400/03/17)
۲ طرح مشکلات فعالان اقتصادی حوزه اصناف درخصوص مشکلات ناشی از حذف بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور و ارائه پیشنهادات

 • اضافه شدن بند “ل” ماده ۳۰ به قانون نظام صنفی

 • مستثنی شدن بند “ل” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در اجرای قانون اصلاح ماده ۷ (تبصره ۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۹۳)

ملی

 • ارسال صورتجلسه به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱۱/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

 • مکاتبه با نماینده محترم مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۹/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲)

 • نامه ریاست محترم اتاق اصناف استان به نماینده مجلس مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

 • درخواست در اولویت قرار دادن مصوبات شورا درخصوص حدف بند “ل” ماده ۳۰ در دستور کار شورای گفتگوی ملی  (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۲/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶)

 • مکاتبه با مجمع نمایندگان استان به منظور اتخاذ تمهیداتی جهت مساعدت نمایندگان محترم استان در مجلس جهت پیگیری موضوع (نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۵/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶)