مصوبات استانی بیست و هفتمین (۲۷) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 11/03/1400)-درخصوص بند 3 مصوبات جلسه شورا مورخ 11/03/1400 (درصورتی که در بازدیدهای شرکت توزیع برق مغایرتی در کد آیسیک پروانه هایی با فعالیت مشابه، رویت گردید موارد مغایرت کتبا به سازمان صمت استان اعلام تا آن سازمان نسبت به اقدامات مقتضی در جهت رفع مغایرت اعلام شده اقدام و نتیجه را کتباً به شرکت محترم توزیع برق اعلام نماید.) با توجه به نامه شرکت توزیع برق استان مبین بر اعلام موارد مغایرت به سازمان صمت و اتاق اصناف استان (نامه شماره 1918/18/1400 مورخ 03/04/1400) مقررگردید سازمان صمت استان نسبت به تعیین تکلیف موارد مغایرت اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورا جهت گزارش در جلسه آتی شورا اعلام نماید.استانی
۲گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 11/03/1400)-درخصوص بند 4 مصوبات(رویت هرگونه مغایرت در بازدیدهای شرکت توزیع برق (اعم از عدم انطباق فعالیت با پروانه کسب، چند فعالیتی بودن واحد صنفی تولیدی، مشترک بودن انشعاب کارگاه و فروشگاه و ... )که از نظر شرکت توزیع برق باعث عدم برخورداری آن واحد تولیدی صنفی از تعرفه تولیدی می گردد، کتباً به سازمان صمت و تشکل مربوطه اعلام تا در کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت توزیع برق، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه صادرکننده مجوز، درخصوص لغو تعرفه تولیدی، اعمال جریمه و ... تصمیم گیری شود.) مقرر گردید سازمان صمت، شرکت برق و اتاق اصناف نسبت به تشکیل کارگروه مربوطه اقدام و نتیجه در جلسه آتی شورا گزارش گردد.استانی
۳گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 11/03/1400)-درخصوص بند 6 مصوبات(مقررگردید اتاق اصناف استان نسبت به تشکیل شورای مشورتی متشکل از افراد با تجربه، ریش سفیدان، معتمدان و تأثیرگذاران این امر اقدام تا افراد متقاضی پروانه کسب قبل از اخذ پروانه و شروع فعالیت توسط این افراد اقناع گردند.) مقررگردید اتاق اصناف استان نسبت به تشکیل شورای مشورتی اقدام و اعضای آن را جهت اعلام در جلسه آتی شورا به دبیرخانه منعکس نماید.استانی
۴گزارش وضعیت تولید شیرخام استان و بررسی مشکلات دامداران استان در فروش شیر و ارائه راهکاربا توجه به اینکه خرید تضمینی شیرخام و تأمین اعتبار آن خارج از اختیارات سازمان جهاد کشاورزی استان بوده و نیاز به ابلاغیه وزارتخانه دارد و مطابق با ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هرساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قمیت تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و اعلام می شود، مقررگردید موضوع طی مکاتبه ای با امضای استاندار محترم از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد.استانی
۵گزارش وضعیت تولید شیرخام استان و بررسی مشکلات دامداران استان در فروش شیر و ارائه راهکارمقررگردید "محل تأمین اعتبار موردنیاز اجرای ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری جهت تعیین و تخصیص در بودجه سالانه" از طریق نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد.استانی
۶گزارش وضعیت تولید شیرخام استان و بررسی مشکلات دامداران استان در فروش شیر و ارائه راهکاربا توجه به اولویت سیاست های جهاد کشاورزی مبنی بر تکمیل زنجیره ارزش مقررگردید موضوع خرید توافقی شیرخام دامداران استان در قالب کشاورزی قراردادی (انعتقاد قرارداد بین صنایع لبنی و دامداران استان برای خرید تضمینی شیرتولیدی) توسط جهاد کشاورزی استان پیگیری و برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش موردنیاز ویژه صنایع لبنی برای اجرای کشاورزی قراردادی و خرید تضمینی شیردامداران استان از وزارت مطبوع پیگیری گردد.استانی
۷بررسی مشکلات واحدهای تولید و فرآوری محصولات لبنی استان وارائه راهکارمقرر گردید ظرف هفته آینده یک جلسه کارشناسی با مسئولیت آقای دکتر عابدی- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همکارانشان در حوزه اقتصادی با حضور نماینده اتاق بازرگانی، 11 واحد صنایع لبنی استان، مدیرکل جهاد کشاورزی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها تشکیل و راهکار لازم جهت فعال سازی واحدهای تولیدی به منظور جذب شیرخام استان و تبدیل به فرآورده لبنی برگزار گردد.استانی
۱گزارش وضعیت تولید شیرخام استان و بررسی مشکلات دامداران استان در فروش شیر و ارائه راهکارپیگیری درخصوص "خرید تضمینی شیرخام" براساس ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ملی

مصوبات ملی بیست و هفتمین (۲۷) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش وضعیت تولید شیرخام استان و بررسی مشکلات دامداران استان در فروش شیر و ارائه راهکارپیگیری درخصوص "خرید تضمینی شیرخام" براساس ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ملی