مصوبات استانی بیست و هفتمین (۲۷) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 11/03/1400)-درخصوص بند 3 مصوبات جلسه شورا مورخ 11/03/1400 (درصورتی که در بازدیدهای شرکت توزیع برق مغایرتی در کد آیسیک پروانه هایی با فعالیت مشابه، رویت گردید موارد مغایرت کتبا به سازمان صمت استان اعلام تا آن سازمان نسبت به اقدامات مقتضی در جهت رفع مغایرت اعلام شده اقدام و نتیجه را کتباً به شرکت محترم توزیع برق اعلام نماید.) با توجه به نامه شرکت توزیع برق استان مبین بر اعلام موارد مغایرت به سازمان صمت و اتاق اصناف استان (نامه شماره 1918/18/1400 مورخ 03/04/1400) مقررگردید سازمان صمت استان نسبت به تعیین تکلیف موارد مغایرت اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورا جهت گزارش در جلسه آتی شورا اعلام نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/145/الف مورخ 1400/04/09
- ارسال نامه از سمت دبیرخانه شورا جهت پیگیری به سازمان صمت، طی نامه شماره 1400/164/الف مورخ 1400/04/15
- دعوتنامه سازمان محترم صمت درخصوص جلسه هماهنگی بررسی مشکلات و مغایرت های اعمال تعرفه برق تولیدی صنوف در مورخ 1400/04/21 (طی نامه شماره 131/1/17501 مورخ 1400/04/20)
- تشکیل جلسه و اعلام صورتجلسه طی نامه های شماره 131/1/18347 مورخ 1400/04/26 سازمان صمت و شماره 1439 مورخ1400/04/27 اتاق اصناف
۲گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 11/03/1400)-درخصوص بند 4 مصوبات(رویت هرگونه مغایرت در بازدیدهای شرکت توزیع برق (اعم از عدم انطباق فعالیت با پروانه کسب، چند فعالیتی بودن واحد صنفی تولیدی، مشترک بودن انشعاب کارگاه و فروشگاه و ... )که از نظر شرکت توزیع برق باعث عدم برخورداری آن واحد تولیدی صنفی از تعرفه تولیدی می گردد، کتباً به سازمان صمت و تشکل مربوطه اعلام تا در کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت توزیع برق، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه صادرکننده مجوز، درخصوص لغو تعرفه تولیدی، اعمال جریمه و ... تصمیم گیری شود.) مقرر گردید سازمان صمت، شرکت برق و اتاق اصناف نسبت به تشکیل کارگروه مربوطه اقدام و نتیجه در جلسه آتی شورا گزارش گردد.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/145/الف مورخ 1400/04/09
- ارسال نامه از سمت دبیرخانه شورا جهت پیگیری مصوبه خطاب به سازمان صمت، شرکت توزیع نیروی برق استان و اتاق اصناف طی نامه شماره 1400/171/الف مورخ 1400/04/15
- تشکیل جلسه و اعلام اعضای کارگروه طی صورتجلسه (شماره 131/1/18347 مورخ 1400/04/26 سازمان صمت و شماره 1439 مورخ1400/04/27 اتاق اصناف)
۳گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 11/03/1400)-درخصوص بند 6 مصوبات(مقررگردید اتاق اصناف استان نسبت به تشکیل شورای مشورتی متشکل از افراد با تجربه، ریش سفیدان، معتمدان و تأثیرگذاران این امر اقدام تا افراد متقاضی پروانه کسب قبل از اخذ پروانه و شروع فعالیت توسط این افراد اقناع گردند.) مقررگردید اتاق اصناف استان نسبت به تشکیل شورای مشورتی اقدام و اعضای آن را جهت اعلام در جلسه آتی شورا به دبیرخانه منعکس نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/145/الف مورخ 1400/04/09
- ارسال نامه از سمت دبیرخانه شورا جهت پیگیری مصوبه خطاب به ریاست محترم اتاق اصناف طی نامه شماره 1400/180/الف مورخ 1400/04/21
- مکاتبه ریاست محترم اتاق اصناف با اتحادیه های زیرمجموعه درخصوص اطلاع رسانی لزوم تشکلیل شورای مشورتی و انتخاب اعضای پیشنهادی در این شورا (نامه شماره 1169 مورخ 1400/04/07)
- مکاتبه ریاست محترم اتاق اصناف درخصوص اعلام تشکیل شورای مشورتی اتحادیه ها و تصویب مشاوره متقاضیان قبل از صدور مجوز و اسامی اعضای شورای مشورتی(طی نامه شماره 1440 مورخ 1400/04/27)
۴گزارش وضعیت تولید شیرخام استان و بررسی مشکلات دامداران استان در فروش شیر و ارائه راهکاربا توجه به اینکه خرید تضمینی شیرخام و تأمین اعتبار آن خارج از اختیارات سازمان جهاد کشاورزی استان بوده و نیاز به ابلاغیه وزارتخانه دارد و مطابق با ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هرساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قمیت تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و اعلام می شود، مقررگردید موضوع طی مکاتبه ای با امضای استاندار محترم از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/145/الف مورخ 1400/04/09
- ارسال نامه از سمت دبیرخانه شورا جهت پیگیری مصوبه خطاب به مدیرکل محترم جهاد کشاورزی طی نامه شماره 1400/166/الف مورخ 1400/04/15
- مکاتبه استاندار محترم خطاب به وزیر محترم جهاد کشاورزی با موضوع: رفع مشکلات واحدهای لبنی استان (طی نامه شماره 35/1/24283 مورخ 1400/05/02)
- مکاتبه مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خطاب به استاندار محترم (مکاتبه شماره 020/10778 مورخ 1400/05/18) – نامه پیوست مکاتبه معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت متبوع (نامه شماره00/500/688 مورخ 1400/05/16)
۵گزارش وضعیت تولید شیرخام استان و بررسی مشکلات دامداران استان در فروش شیر و ارائه راهکارمقررگردید "محل تأمین اعتبار موردنیاز اجرای ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری جهت تعیین و تخصیص در بودجه سالانه" از طریق نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/145/الف مورخ 1400/04/09
- ارسال نامه از سمت دبیرخانه شورا جهت پیگیری مصوبه خطاب به نمایندگان محترم (عضو شورا) طی نامه شماره 1400/161/الف مورخ 1400/04/14
- ارسال نامه از سمت دبیرخانه شورا جهت پیگیری مصوبه خطاب به مجمع نمایندگان استان طی نامه شماره 1400/162/الف مورخ 1400/04/15
۶گزارش وضعیت تولید شیرخام استان و بررسی مشکلات دامداران استان در فروش شیر و ارائه راهکاربا توجه به اولویت سیاست های جهاد کشاورزی مبنی بر تکمیل زنجیره ارزش مقررگردید موضوع خرید توافقی شیرخام دامداران استان در قالب کشاورزی قراردادی (انعتقاد قرارداد بین صنایع لبنی و دامداران استان برای خرید تضمینی شیرتولیدی) توسط جهاد کشاورزی استان پیگیری و برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش موردنیاز ویژه صنایع لبنی برای اجرای کشاورزی قراردادی و خرید تضمینی شیردامداران استان از وزارت مطبوع پیگیری گردد.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/145/الف مورخ 1400/04/09
- ارسال نامه از سمت دبیرخانه شورا جهت پیگیری مصوبه خطاب به مدیرکل محترم جهاد کشاورزی طی نامه شماره 1400/166/الف مورخ 1400/04/05
- نامه مدیرکل محترم جهادکشاورزی استان خطاب به مدیرکل محترم دفترامور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع: درخواست تخصیص اعتبار تسهیلاتی صنایع تبدیلی و تکمیلی (نامه شماره 1400/2/36355 مورخ 1400/04/03)
۷بررسی مشکلات واحدهای تولید و فرآوری محصولات لبنی استان وارائه راهکارمقرر گردید ظرف هفته آینده یک جلسه کارشناسی با مسئولیت آقای دکتر عابدی- معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همکارانشان در حوزه اقتصادی با حضور نماینده اتاق بازرگانی، 11 واحد صنایع لبنی استان، مدیرکل جهاد کشاورزی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها تشکیل و راهکار لازم جهت فعال سازی واحدهای تولیدی به منظور جذب شیرخام استان و تبدیل به فرآورده لبنی برگزار گردد.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 1400/145/الف مورخ 1400/04/09
- ارسال نامه پیگیری خطاب به معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری (نامه شماره 1400/179/الف مورخ 1400/04/21)
- ارسال دعوتنامه جهادکشاورزی درخصوص بررسی مشکلات صنایع لبنی استان درمحل دفتر معاون محترم همانگی امور اقتصادی (نامه شماره 1400/2/44795 مورخ 1400/04/26)
- ارسال صورتجلسه بررسی مشکلات صنایع لبنی استان (نامه شماره 1400/2/46390 مورخ 1400/04/29 جهاد کشاورزی استان)
- برگزاری جلسه کمیسیون کشاورزی درخصوص تصمیم گیری نهایی در خصوص پیشنهادات مطرح شده در جلسه برگزار شده(در دفتر جناب آقای عابدی،معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری)بررسی مشکلات سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی مرتبط با صنایع لبنی استان مورخ 1400/05/06

مصوبات ملی بیست و هفتمین (۲۷) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش وضعیت تولید شیرخام استان و بررسی مشکلات دامداران استان در فروش شیر و ارائه راهکارپیگیری درخصوص "خرید تضمینی شیرخام" براساس ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری کشور و ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ملی- ارسال صورتجلسه و مسندات طی نامه شماره 146/1400/الف مورخ 09/04/1400 به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی