اعضای دبیرخانه شورا

علیرضا خامه زر

دبیر شورا

مهری دستجردی

سرپرست دبیرخانه