مهمترین دستاوردهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

ردیف
عنوان دستاورد سال تحقق مستندات
۱ امکان افزایش ظرفیت انشعاب آب واحد صنفی تولیدی با معرفی از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه و پرداخت بهای مابه التفاوت حق انشعاب ۱۴۰۰
۲ تشکیل کارگروه رفع مغایرت های تعرفه برق تولیدی واحدهای صنفی ۱۴۰۰
۳ تشکیل شورای مشورتی اصناف در استان و تصویب انجام مشاوره توسط شورای مشورتی اتحادیه های صنفی قبل از صدور مجوز برای متقاضیان پروانه کسب ۱۴۰۰
۴ حضور نمایندگان بخش معدن در جلسات کمیته بدوی بررسی مشاغل با موضوعات مربوطه به بخش معدن ۱۴۰۰
۵ صدور مجوز فعالیت استخراج رمز ارز متقضایان دارای قرارداد با وزارتخانه های نیرو یا نفت ۱۴۰۰