مهمترین دستاوردهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

ردیف
عنوان دستاورد سال تحقق مستندات
۱ امکان افزایش ظرفیت انشعاب آب واحد صنفی تولیدی با معرفی از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه و پرداخت بهای مابه التفاوت حق انشعاب ۱۴۰۰