مصوبات استانی سی و پنجمین (۳۵) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 24/02/1401)
درخصوص
فروشگاه های زنجیره ای
مقررشد جهاد کشاورزی استان محصولات تولیدی استان که هم اکنون در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می گردد را به تفکیک نام فروشگاه، نوع محصول و برند تولیدی را طی نامه ای به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیرخانه شورای گفتگوی استان اعلام نماید. (حداکثر ظرف مدت 2 هفته از تاریخ برگزاری جلسه – مورخ 11/04/1401)استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه پیگیری درخصوص اجرای مصوبه و گزارش اقدامات تا تاریخ 11/04/1401 (نامه شماره 124/1401/الف مورخ 01/04/1401)
۲گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 24/02/1401)
درخصوص
فروشگاه های زنجیره ای
با توجه به اعلام آمادگی معاون فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در خراسان درخصوص عرضه محصولات استان با برند تولیدی و یا برند افق کوروش، مقررگردید جهاد کشاورزی استان کالاهای کشاورزی که دارای هویت می باشند (محصولات پروتئنی، لبنیاتی وکشاورزی) را احصا و جهت عملیاتی شدن این موضوع، اقدامات مقتضی انجام نمایند و گزارش اقدامات انجام شده را حداکثر تا تاریخ 11/04/1401 به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه پیگیری درخصوص اجرای مصوبه و گزارش اقدامات تا تاریخ 11/04/1401 (نامه شماره 124/1401/الف مورخ 01/04/1401)
۳گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 24/02/1401)
درخصوص
فروشگاه های زنجیره ای
ادارات کل جهاد کشاورزی و صمت استان نسبت به بازدید مدیران فروشگاه های زنجیره ای از محصولات تولیدی استان که قابل عرضه در این فروشگاه ها می باشد اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان اعلام نمایند.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه پیگیری درخصوص اجرای مصوبه و گزارش اقدامات تا تاریخ 11/04/1401 (نامه شماره 124/1401/الف مورخ 01/04/1401) به جهاد کشاورزی استان
- نامه پیگیری درخصوص اجرای مصوبه و گزارش اقدامات تا تاریخ 11/04/1401 (نامه شماره 125/1401/الف مورخ 01/04/1401) به سازمان صمت استان
۴گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 24/02/1401)
درخصوص
فروشگاه های زنجیره ای
اتاق بازرگانی و دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری جهت هماهنگی نشست مسئولین استانی با مدیران فروشگاه های زنجیره ای در مرکز به منظور ارائه محصولات استان در این فروشگاه ها اقدام نمایند.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
۵گزارش مصوبات جلسه گذشته شورا (مورخ 24/02/1401)
درخصوص
فروشگاه های زنجیره ای
اداره کل امور مالیاتی استان موارد قانونی احصاء شده درخصوص مباحث مالیاتی فروشگاه های زنجیره ای به منظور انتفاع استان از درآمد مالیاتی را طی مکاتبه ای در سطح ملی پیگیری نموده و رونوشت آن را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید. استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه پیگیری درخصوص اجرای مصوبه و گزارش اقدامات تا تاریخ 11/04/1401 (نامه شماره 127/1401/الف مورخ 01/04/1401)
- نامه مدیرکل محترم امور مالیاتی خطاب به مدیرکل محترم دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی (نامه شماره 1854/132 مورخ 02/04/1401
۶بررسی دلایل طولانی شدن روند انتقال صنوف آلاینده، مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای این رفع مشکلاتاق اصناف استان نسبت به احصاء خدمات، مشوق ها وتخفیفات ارائه شده (از سوی شرکت برق، نظام مهندسی، مسکن وشهرسازی و ....) درخصوص تسهیل روند انتقال این صنوف اقدام تا مشخص شود تاکنون چه اقدامات وخدماتی در خصوص این سایت انجام شده است و موارد مذکور را حداکثر ظرف مدت 2 هفته از تاریخ برگزاری جلسه (11/04/1401) به دبیرخانه شورای گفت وگوی استان اعلام نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه پیگیری درخصوص اجرای مصوبه و گزارش اقدامات تا تاریخ 11/04/1401 (نامه شماره 123/1401/الف مورخ 01/04/1401)
۷بررسی دلایل طولانی شدن روند انتقال صنوف آلاینده، مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای این رفع مشکلپرداخت تسهیلات به واحدهای صنفی جهت انتقال به سایت صنوف آلاینده از محل تبصره 16 در سرفصل "ثبیت اشتغال" توسط حوزه معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری پیگیری گردد.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
۸بررسی دلایل طولانی شدن روند انتقال صنوف آلاینده، مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای این رفع مشکلمقررشد فرمانداری شهرستان بیرجند با همکاری شهرداری بیرجند و اتاق اصناف استان درخصوص تعیین واحدهای صنفی که قابلیت انتقال به خارج از شهر را دارند اقدام و مشخص نماید چه تعداد در فاز اول جانمایی خواهند شد و چه تعداد جهت فاز دوم مورد نیاز است تا برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. (حداکثر تا تاریخ 11/04/1401)استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه پیگیری درخصوص اجرای مصوبه و گزارش اقدامات تا تاریخ 11/04/1401 (نامه شماره 128/1401/الف مورخ 01/04/1401)
۹بررسی دلایل طولانی شدن روند انتقال صنوف آلاینده، مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای این رفع مشکلسازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص امکان افزایش تعداد 5 واحد به 10 واحد جهت تعیین مجری ذی صلاح را بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف مدت 2 هفته از تاریخ برگزاری جلسه (11/04/1401) به دفتر فنی استانداری و دبیرخانه شورای گفت و گوی استان اعلام نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه پیگیری درخصوص اجرای مصوبه و گزارش اقدامات تا تاریخ 11/04/1401 (نامه شماره 129/1401/الف مورخ 01/04/1401)
۱۰بررسی دلایل طولانی شدن روند انتقال صنوف آلاینده، مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای این رفع مشکلپیگیری حوزه معاونت محترم اقتصادی استانداری درخصوص تأمین اعتبار زیرساخت های سایت صنوف آلاینده از محل سرجمع اعتبارات استانی و اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به استان استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
۱۱بررسی دلایل طولانی شدن روند انتقال صنوف آلاینده، مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای این رفع مشکلبا عنایت به اینکه متولی قانونی مدیریت، نظارت و صدورمجوز در حریم شهرها، شهرداری ها می باشند، مقررشد شهرداری بیرجند نسبت به اجرای راه دسترسی حدفاصل بلوار پیامبر اعظم (ص) تا سایت صنوف آلاینده اقدام نموده وگزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید.استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه پیگیری درخصوص اجرای مصوبه و گزارش اقدامات (نامه شماره 130/1401/الف مورخ 01/04/1401)
۱۲بررسی دلایل طولانی شدن روند انتقال صنوف آلاینده، مشکلات ناشی از آن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای این رفع مشکلدرخصوص قرارگرفتن سایت صنوف آلاینده در مسیر رودخانه شکراب و موارد مطرح شده، مقررشد : جهت صحت موضوع، شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ضمن بازدید میدانی از حریم و بستر رودخانه، گزارش عملیاتی در خصوص تهدید یا تلقی تهدید در این منطقه را حداکثر ظرف مدت 2 هفته از تاریخ برگزاری جلسه (11/04/1401) به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان ارائه دهند تا براساس گزارش اعلام شده تصمیم گیری شود. استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه پیگیری درخصوص اجرای مصوبه و گزارش اقدامات تا تاریخ 11/04/1401 (نامه شماره 126/1401/الف مورخ 01/04/1401) خطاب به مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای و مدیرکل محترم آب منطقه ای
۱۳لزوم آمادگی و برنامه ریزی جهت سفر سفرای کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ارمنستان و گرجستان در آینده نزدیک به استان (خارج از دستور)با توجه به مذاکرات استاندار محترم با سفرای کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ارمنستان و گرجستان) و دعوت از این سفرا و هیأت های اقتصادی به استان در آینده نزدیک، مقررشد:
اتاق بازرگانی و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند آمادگی جهت برگزاری جلسه با فعالان اقتصادی مرتبط را داشته باشد.
استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
۱۴لزوم آمادگی و برنامه ریزی جهت سفر سفرای کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ارمنستان و گرجستان در آینده نزدیک به استان (خارج از دستور)مقررگردید اتاق بازرگانی، منطقه ویژه اقتصادی و سایر اعضای بخش خصوصی شورا پیشنهادات خود درخصوص گسترش روابط تجاری با کشورهای مذکور را حداکثر ظرف مدت 2 هفته از تاریخ برگزاری جلسه (11/04/1401) به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان اعلام نمایند. استانی- ارسال صورتجلسه طی نامه شماره 119/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه پیگیری درخصوص ارائه پیشنهادات پیرامون گسترش روابط تجاری با کشورهای مذکور تا تاریخ 11/04/1401 (نامه شماره 131/1401/الف مورخ 01/04/1401)

مصوبات ملی سی و پنجمین (۳۵) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته شورا (درخصوص فروشگاه های زنجیره ای)در پایان جلسه با توجه به موارد مطرح شده موارد ذیل جهت پیگیری از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی، مصوب شد:

1. افتتاح شعبه جدید در شهرستان ها مطابق با شرایط صدور پروانه واحد صنفی (استعلام از مراکز بهداشت، اماکن و اتاق اصناف شهرستان مورد تقاضا) و پس از تأیید در کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه انجام گردد.
2. تخفیفات و تبلیغات فروشگاه ها با نظر کمیسیون نظارت در استان باشد.
3. در ایجاد شعبات فروشگاه های زنجیره ای تراکم منطقه ای و جمعیتی لحاظ گردد و تعداد فروشگاه ها تابعی از جمعیت و صنوف شهرستان باشد (اصلاح ماده 12 قانون نظام صنفی)
4. الزام رعایت حداقل متراژ 300 متر جهت ایجاد شعبات
5. تعریف و تخصیص غرفه ای برای عرضه محصولات محلی استان
6. واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم هر استان برحسب فعالیت هر شعبه حسب مورد به استان / شهرستان و یا شهر محل استقرار فروشگاه های زنجیره ای
7. افتتاح حساب های بانکی در محل استقرار و فعالیت فروشگاه های زنجیره ای
8. پرداخت مالیات های تکلیفی (اجاره محل) در اجرای تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم در محل استقرار و فعالیت فروشگاه های زنجیرهای در استان/ شهرستان و یا شهر مربوطه
9. فراهم نمودن زمینه عرضه کالاهای تولیدی استان در سطح فروشگاه های زنجیره ای فعال در استان

*شایان ذکر است پیشنهادات استان درقالب مکاتبه ای از سوی استاندار محترم خطاب به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عالی نظارت بر بازرگانی با موضوع: ارائه پیشنهاد درخصوص فعالیت فروشگاه های زنجیره (نامه شماره 35/1/17621 مورخ 1401/03/21) ارسال شده است.
ملی- ارسال صورتجلسه و مستندات مربوطه طی نامه شماره 120/1401/الف مورخ 31/03/1401
- نامه درخواست پیگیری مصوبه ملی شورا (نامه شماره 134/1401/الف مورخ 06/04/1401 ) منضم به مکاتبه استاندار محترم خطاب به وزیر محترم صمت و رئیس هیأت عالی نظارت بر بازرگانی (نامه شماره 17621/1/35 مورخ 21/03/1401) و نامه مدیرکل محترم امور مالیاتی خطاب به مدیرکل محترم دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی (نامه شماره 1854/132 مورخ 02/04/1401)