مصوبات استانی سی و سومین (۳۳) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱معرفی اعضای شورا و تعیین خط و مشی های شورای گفتگوی استان در سال آینده توسط استاندار محترم و معزز خراسان جنوبیبا توجه به موارد و مشکلات ذکر شده توسط اعضای شورا در این جلسه مقرر شد: حضور آقای مهندس احتشام- رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان در جلسه آتی شورای اداری استان و گزارش موضوعات مطروحهاستانی
۲ایجاد باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان و تعامل مجموعه های متعامل بخش مسکناجرای تفاهمنامه باشگاه مخاطبین صنعت ساختمان استان و پیگیری دبیرخانه باشگاه (مدیریت شعب بانک مسکن استان) در جهت اجرای این تفاهمنامه استانی