مصوبات استانی سی و دومین (۳۲) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱ارائه گزارش نحوه ارسال مرسولات پستی ویژه محصولات استراتژیک استانمقررشد اداره کل پست استان نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی با حضور دستگاه های متولی )جهاد کشاروزی، تعاون روستایی، اتاق های بازرگانی، تعاون و ... ( در محل آن اداره کل اقدام و ساز و کار لازم جهت ارسال انبوه محصولات بومی استان از طریق تجارت الکترونیک را فراهم و گزارش نهایی آن را جهت اجرا و همکاری دستگاه ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه نماید.استانی
۲مشکالت فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمز ارز ناشی از عدم امکان ثبت درخواست در سامانه مربوطه جهت صدور پروانه بهره برداری و ارائه راهکارمقررشد مشکلات فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمزارز از طریق استانداری پیگیری و درخواست اجازه فعالیت و صدور پروانه بهره برداری ) درخصوص افرادی که در استان مجوز تاسیس گرفته اند و در مرحله راه اندازی هستند و از طرفی برق آنان تامین شده و تایید یه شرکت برق را دارند ( از طریق مکاتبه ای با وزارت کشور پیگیری گردد.استانی
۳مشکالت فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمز ارز ناشی از عدم امکان ثبت درخواست در سامانه مربوطه جهت صدور پروانه بهره برداری و ارائه راهکارمقررشد سازمان صمت استان موضوع را از طریق وزارت مطبوع پیگیری نماید و گزارش اقدامات را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارسال نماید.استانی
۴ارائه راهکار در جهت تسریع در صدور مجوزهای مرتبط با ایجاد بارگاه های زرشکبا عنایت به اینکه مشکل مطرح شده خاص خراسان جنوبی بوده و محصول زرشک منحصربه این استان است مقرر شد اداره کل جهاد کشاورزی استان و سازمان امور اراضی پیشنهادات ارائه شده را درقالب یک طرح و مدل متناسب با شرایط استان و نیاز کشاورزان، به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان جهت پیگیری از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی و همچنین حوزه اقتصادی استانداری جهت مکاتبه با حوزه اقتصادی وزارت کشور ارسال نمایند تا مشکل احداث بارگاه های زرشک و کنترل بار میکروبی حل شود.استانی
۵گزارش اجرای مصوبات
جلسه گذشته شور ای
گفتگوی استان )مورخ
08 / 08 / 1400 )
مقرر شد تقاضای تسهیلات شرکت های حمل و نقل طی مکاتبه ای از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به حوزه معاونت اقتصادی استانداری و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ارسال و در دستور کار کمیسیون هماهنگی بانک های استان قرار گیرد تا در جلسه کمیسیون نسبت به بررسی و تعیین تکلیف تک تک شرکتهای متقاضی تصمیم گیری شود.استانی

مصوبات ملی سی و دومین (۳۲) جلسه شورای گفت و گوی استان خراسان جنوبی

ردیفدستور جلسهشرح دستورمصوبهنوع مصوبه توضیحات و اقدامات
۱مشکلات فعالان اقتصادی حوزه استخراج رمز ارز ناشی از عدم امکان ثبت درخواست در سامانه مربوطه جهت صدور پروانه بهره برداری و ارائه راهکاردر پایان جلسه با توجه به موارد مطرح شده و مکاتبات سایر شوراهای استانی؛ موارد ذیل جهت پیگیری از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی مصوب شد:
1 .افرادی که جواز تأسیس گرفته و در مرحله راه اندازی می باشند و برق آنها تأمین شده است و تأییدیه شرکت توزیع برق را دارند در اولویت قرار گرفته و هرچه سریعتر و حتی المقدور با همان آیین نامه قبلی اجازه صدور پروانه بهره برداری صادر گردد .
2 .افرادی که جواز تأسیس گرفته و نسبت به تأمین مکان، خرید زمین از شرکت شهرکها، خرید ماینر و ... اقدام نموده اند اما تأمین برق نشده اند تا زمان ابلاغ آیین نامه جدید اجازه پی گیری جهت اخذ انشعاب و تأمین برق داده شود و در اولویت دوم صدور پروانه بهره برداری قرار گیرند.
3 .سایر موارد یعنی افرادی که جواز تأسیس گرفته و پیشرفت چندانی نداشته اند و یا جواز تأسیس نگرفته اند تا زمان ابلاغ آیین نامه جدید منتظر بمانند.
ملی