صفحه اصلی

انتشار گزارش شماره یک اقتصاد کرونا
دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر مبنای وظیفه قانونی خود اقدام به تهیه و انتشار گزارش های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی نموده است.
کلیک کنید
انتشار گزارش شماره دو اقتصاد کرونا
شماره دوم سلسله گزارش های ” اقتصاد کرونا ” در دبیرخانه شورای گفتگو در ” حوزه تأمین مالی ” تهیه شده است.
کلیک کنید
انتشار گزارش شماره سه اقتصاد کرونا
در ادامه انتشار گزارش های اقتصاد کرونا توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شماره سوم این گزارش به موضوع “زنجیره تامین” اختصاص یافت.
کلیک کنید
Previous
Next