الف – دولت

ب – مجلس شورای اسلامی

ج – قوه قضائیه

د – تعاونی و خصوصی

ه‍ – شهرداری و شوراها