اعضای دبیرخانه شورا

محسن احتشام

دبیر شورا

مهری دستجردی

سرپرست دبیرخانه